traffic

 

ל"פתרונות סולאריים בע"מ" טכנולוגיה ייחודית המוטמעת על גבי מגוון תמרורים.
ביכולתנו לייצר ולספק כל סוג של תמרור או רמזור סולארי על פי הגדרת הלקוח.

ביכולתנו לפתח, לייצר, להקים ולתמוך בכל המאפיינים הנדרשים בצומת בטכנולוגיה סולארית, ללא כל צורך בתשתית חשמל, חפירות ופגיעה בקרקע, תוך התקנה מהירה והפעלה מידית, יצירת בולטות בשטח, חסכון באנרגיה ושמירה על הטבע.

 

 לגלריית פתרונות תמרור:

 

חזרה לדף הבית